OBSZARY PRAKTYK

SPRAWY Z ZAKRESU KTÓRYCH REPREZENTUJEMYSTRONA GŁÓWNA
 / OFERTA

SPECJALIŚCI Z RÓŻNYCH DZIEDZIN

ODSZKODOWANIA

Mamy wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, w tym odszkodowań komunikacyjnych od firm ubezpieczeniowych z polis OC sprawców wypadków, świadczeń z tytułów błędów medycznych, z polis NNW . Pomagamy poszkodowanym uzyskać należne im:

 • zadośćuczynienia za doznane krzywdy,
 • zwrot kosztów leczenia,
 • renty
 • odszkodowania za szkody majątkowe.

W ramach wieloletniej współpracy z Kancelarią Prawniczo Brokerską Adversum sp. z o.o. prowadzimy setki procesów sądowych o odszkodowanie na terenie całej Polski.

PRAWO CYWILNE.

Doradzamy, opracowujemy i opiniujemy umowy cywilnoprawne. Reprezentujemy Klientów w sprawach dotyczących:

 • sporów wynikłych z wykonania, niewykonania czy też nienależytego wykonania umów i zobowiązań (min. o zapłatę, roszczenie z gwarancji i rękojmi, umów zlecenia, umów o dzieło i roboty budowlane, umów deweloperskich )
 • prawa rzeczowego (min. ochrona własności, znoszenie współwłasności, zasiedzenia, spory sąsiedzkie, sprawy o eksmisję),
 • prawa spadkowego, (min. postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowki)
 • prawa przewozowego
PRAWO RODZINNE

Występujemy i doradzamy w sprawach:

 • rozwodowych i podziału majątku małżeńskiego
 • dotyczących władzy rodzicielskiej,
 • ustalanie kontaktów z dziećmi z ustaleniem miejsca pobytu
 • opiekuńczych i wychowawczych
 • o ubezwłasnowolnienie i kurateli
PRAWO KARNE. PRAWO KARNE SKARBOWE

Występujemy w charakterze obrońcy lub pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, prywatnego w toku postępowania przygotowawczego oraz po skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Doradzamy w zakresie właściwego postępowania w sprawach administracyjnych, Reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnego. Opracowujemy opinie prawne. Mamy bogate doświadczenie w zakresie obsługi jednostek samorządu terytorialnego.

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

Mamy wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, w tym odszkodowań komunikacyjnych od firm ubezpieczeniowych z polis OC sprawców wypadków, świadczeń z tytułów błędów medycznych, z polis NNW . Pomagamy poszkodowanym uzyskać należne im:

 • zadośćuczynienia za doznane krzywdy,
 • zwrot kosztów leczenia,
 • renty
 • odszkodowania za szkody majątkowe.

W ramach wieloletniej współpracy z Kancelarią Prawniczo Brokerską Adversum sp. z o.o. prowadzimy setki procesów sądowych o odszkodowanie na terenie całej Polski.

PRAWO PRACY

- doradzamy pracodawcom i pracownikom w sprawach dotyczących stosunku pracy i pracy świadczonej na podstawie umów cywilno-prawnych

- występujemy przed sądem pracy reprezentując pracodawców i pracowników w sporach ze stosunku pracy .

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH KOTT I PARTNERZY.